B?o hành, ??i tr?

Chính sách b?o hành s?n ph?m

L?i ??u tiên Epro Vi?t Nam xin l?i vì s? c? s? d?ng s?n ph?m không ???c hoàn h?o c?a quý khách và ph?i b?o hành.

Epro Vi?t Nam là ??n v? chuyên cung c?p và l?p ??t các s?n ph?m Camera an ninh, Máy ch?m công, Khóa c?a ?i?n t? chính hãng. Do ?ó, khi mua hàng, quý khách hàng s? ???c ch?m sóc và h??ng ch? ?? b?o hành theo ?úng quy ??nh c?a nhà s?n xu?t và c?a Epro Vi?t Nam.

Epro Vi?t Nam có 2 h? tr? dành riêng cho khách hàng mua s?n ph?m t?i website http://eprovietnam.com trong th?i gian b?o hành nh? sau:

 

B?o hành ??m b?o 12 tháng

 

- ?i?u ki?n: Ch? áp d?ng cho s?n ph?m chính, KHÔNG áp d?ng cho ph? ki?n ?i kèm s?n ph?m chính.

+ Th?i gian th?c hi?n trong vòng 15 ngày làm vi?c (tr? th? 7, ch? nh?t) và tính t? ngày Epro Vi?t Nam nh?n s?n ph?m ? tr?ng thái l?i và ??n ngày khách hàng nh?n l?i s?n ph?m ?ã b?o hành.

+ S?n ph?m không b?o hành l?i l?n 2 trong 30 ngày k? t? ngày thông báo ???c b?o hành xong. 

+ N?u Epro Vi?t Nam vi ph?m cam k?t trên (b?o hành quá 15 ngày ho?c ph?i b?o hành l?i s?n ph?m l?n n?a trong 30 ngày k? t? l?n b?o hành tr??c), Khách hàng ???c áp d?ng ph??ng th?c 1 ??i 1 trong 30 ngày.

+ Các s?n ph?m ch? ???c b?o hành khi s?n ph?m còn tem b?o hành, tem t? nhà s?n xu?t có mã QRcode/ Serial (n?u có).

* L?u ý: T? tháng th? 13 tr? ?i không áp d?ng b?o hành cam k?t, ch? áp d?ng b?o hành hãng (n?u có)

N?u s?n ph?m g?i ?i b?o hành quá 15 ngày hãng ch?a tr? máy cho khách hàng, ho?c ph?i b?o hành l?i s?n ph?m l?n n?a trong 30 ngày k? t? l?n b?o hành tr??c), khách hàng ???c áp d?ng ph??ng th?c 1 ??i 1 trong 30 ngày.

1 ??i 1 trong 30 ngày

- S?n ph?m 1 ??i 1 (cùng model, cùng thông s? k? thu?t...) ??i v?i s?n ph?m chính và ??i t??ng ???ng ??i v?i ph? ki?n ?i kèm.

- ??i v?i ph? ki?n ?i kèm thì ??i ph? ki?n có cùng công n?ng mà Epro Vi?t Nam ?ang kinh doanh:
Ph? ki?n ?i kèm ???c ??i mi?n phí trong vòng 1 tháng k? t? ngày mua s?n ph?m chính b?ng hàng ph? ki?n Epro Vi?t Nam ?ang kinh doanh m?i v?i ch?t l??ng t??ng ???ng.
L?u ý: N?u không có ph? ki?n t??ng ???ng ho?c khách hàng không thích thì áp d?ng b?o hành hãng.

- Các l?i ph?n m?m không áp d?ng, mà ch? kh?c ph?c l?i ph?n m?m t? xa.

- Tr??ng h?p Khách hàng mu?n ??i full box (nguyên thùng, nguyên h?p): ngoài vi?c áp d?ng m?c phí ??i tr? t? 15% thì Khách hàng s? tr? thêm phí l?y full box t??ng ???ng 20% giá tr? hóa ??n.

* ?i?u ki?n áp d?ng:

  • S?n ph?m ??i tr? ph?i gi? nguyên 100% hình d?ng ban ??u và ?? ?i?u ki?n b?o hành c?a hãng.
  • S?n ph?m ph?i còn h?p ??ng và các ph? ki?n ?i kèm.
  • S?n ph?m ch? dùng cho m?c ?ích s? d?ng cá nhân, không áp d?ng vi?c s? d?ng s?n ph?m cho m?c ?ích th??ng m?i.\
  • B?o hành 12 tháng t? Epro Vi?t Nam cho các l?i thu?c v? s?n ph?m.
  • B?o hành thêm c?a nhà s?n xu?t t? 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng...tùy theo t?ng s?n ph?m.
  • Tr??ng h?p b?o hành t?n n?i s? tùy theo t?ng s?n ph?m (có gói l?p ??t ?i kèm).
  • Tr??ng h?p b?o hành theo nhà s?n xu?t, quý khách hàng vui lòng g?i s?n ph?m v? ??a ch? ?ã niêm y?t trên website ho?c có th? g?i tr?c ti?p v? ??a ch? c?a hãng ? g?n b?n theo h??ng d?n c?a chúng tôi.

L?u ý: T?t c? các s?n ph?m do l?i c?a khách hàng khi s? d?ng thì EPRO VI?T NAM s? không ch?u trách nhi?m v?i các tr??ng h?p trên.