Chính sách bán hàng

I. Bi?u phí và th?i gian v?n chuy?n:

- Chúng tôi mi?n phí giao hàng cho ??n hàng có giá tr? t? 5.000.000 VN? tr? lên. V?i ??n hàng d??i 5.000.000 VN?, chi phí ship s? tùy thu?c vào ??a ch? và gói d?ch v? v?n chuy?n quý khách ch?n. Th?i gian x? lý ??n hàng và chu?n b? hàng hóa c?a chúng tôi thông th??ng là trong 01 ngày, vì v?y th?i gian nh?n ???c hàng c?a quý khách s? c?ng thêm 01 ngày x? lý. Ngay khi ??n hàng chuy?n ?i, chúng tôi s? email s? v?n ??n và ???ng d?n ?? Quý khách có th? theo dõi ti?n trình v?n chuy?n hàng. Khi nh?n hàng Quý khách l?u ý ki?m tra th?t k? s?n ph?m tr??c khi ký vào PHI?U GIAO HÀNG và thanh toán ti?n hàng (n?u ch?n hình th?c thanh toán khi nh?n hàng). T?ng th?i gian giao hàng t? sau 1 – 3 ngày làm vi?c, ph? thu?c vào gói v?n chuy?n quý khách l?a ch?n khi thanh toán.

II. Th?i gian x? lý ??n hàng:

- Quý khách có th? ??t hàng vào b?t c? gi? nào 24h/7 ngày, ??n hàng t? sau 17h ngày hôm nay s? ???c x? lý vào ngày hôm sau. ??n hàng t? sau 17h, ngày th? 7 và ngày ch? nh?t, ngày ngh? l?, T?t s? ???c x? lý ngày k? ti?p. Các khuy?n m?i, chính sách giá ??u c?n c? vào th?i gian mà Quý khách ?ã ??t hàng.

III. Thông tin s?n ph?m và ??n giá:

- Thông tin hàng hóa trên Website ???c ??m b?o chính xác. Thông tin khuy?n m?i, gi?m giá trên Website có th? có m?t s? khác bi?t so v?i các c?a hàng vì chính sách khác nhau gi?a kênh bán hàng online và bán hàng tr?c ti?p. S? l??ng hàng hóa trên Website có th? h?t hàng mà chúng tôi ch?a k?p c?p nh?t thông tin t?n kho k?p th?i, chúng tôi s? g?i l?i ?? báo s? l??ng chính xác trong quá trình xác nh?n ??n hàng v?i Quý khách. M?t s? tr??ng h?p nh?p li?u sai, h? th?ng b? l?i, thiên tai, cúp ?i?n, m?t m?ng internet,…và các tr??ng h?p b?t kh? kháng khác d?n ??n thông tin giá c?, khuy?n m?i b? sai chúng tôi có quy?n t? ch?i ??n hàng c?a b?n cho ??n khi kh?c ph?c s? c? ho?c xác nh?n l?i giá, khuy?n m?i hay thông tin c?a ??n hàng xem Quý khách có quy?t ??nh mua hàng hay không tr??c khi x? lý ??n hàng.

IV. Các ch??ng trình khuy?n mãi: 

- Giá bán nguyên giá s? ???c th?ng nh?t cho c? kênh bán hàng online và bán hàng tr?c ti?p. Các ch??ng trình gi?m giá, khuy?n mãi có th? ???c áp d?ng khác nhau gi?a kênh bán hàng online và bán hàng tr?c ti?p. Các khuy?n m?i, chính sách giá ??u c?n c? vào th?i gian mà Quý khách ?ã ??t hàng.

V. ??t hàng và ??i tr?:

- Khi ??t hàng Quý khách ph?i cung c?p các thông tin chính xác: tên, ??a ch?, s? ?i?n tho?i, email,..N?u các thông tin này có sai sót d?n ??n nh?ng h?u qu? khác Quý khách s? ph?i ch?u hoàn toàn trách nhi?m. Khi Quý khách ??t hàng, ch?a có ngh?a là ??n hàng m?c nhiên thành công mà còn ch? s? xác nh?n t? Công ty chúng tôi. Sau khi xác nh?n thông tin thì ??n hàng c?a Quý khách m?i chính th?c ???c ch?p nh?n và ???c x? lý ?? giao hàng. N?u Quý khách ??t hàng nhi?u l?n nh?ng không nh?n, chúng tôi s? t? ch?i các ??n hàng sau ?ó.

Khách hàng ch? có th? ??i s?n ph?m khi ?áp ?ng nh?ng ?i?u ki?n sau:

  • Ph?i có hóa ??n mua hàng (g?i kèm theo s?n ph?m).
  • S?n ph?m ph?i còn nguyên v?n, nguyên tem mác, ch?a qua s? d?ng và ch?a s?a ch?a.
  • Liên h? v?i chúng tôi và g?i tr? s?n ph?m trong vòng 07 ngày làm vi?c, k? t? ngày quý khách nh?n ???c hàng t? công ty chúng tôi (c?n c? theo thông tin do bên v?n chuy?n cung c?p).
  • S?n ph?m n?m trong ch??ng trình khuy?n m?i s? không ???c ??i tr?.

L?u ý:

  • Khách hàng ch? có th? ??i sang s?n ph?m khác b?ng ho?c cao h?n giá tr? s?n ph?m ?ã ??i và thanh toán s? ti?n chênh l?ch. Công ty chúng tôi s? không hoàn tr? l?i ti?n d??i b?t k? hình th?c nào.
  • Quý khách s? ch?u toàn b? chi phí v?n chuy?n cho vi?c ??i hàng mua online.
  • Khi có nhu c?u ??i hàng mua online, xin m?i Quý khách liên h? s? hotline bán hàng online:  0367.677.267 (Mr.Ti?n)
  • Khách hàng ch? ???c ??i s?n ph?m 01 l?n.

* Ngày làm vi?c ???c tính là các ngày t? th? 2 ??n th? 7, không bao g?m các ngày ngh? l? theo quy ??nh.